ชุดคำศัพท์ภาษาไืทย

เครื่องมือและอุปกรณ์ คำอธิบายเพิ่มเติม
ใช้เมื่อไม่มีคำเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
uf เครื่องจักรกล
uf เครื่องใช้
uf เครื่องมือที่ติดตั้ง
uf เครื่องมือฟาร์ม
uf เครื่องมือสำหรับใช้สอยในบ้าน
uf เครื่องมือ
uf อุปกรณ์
uf+ การใช้เครื่องมือ
uf+ เครื่องทำระเหย
uf+ เครื่องทุบให้ละเอียด
uf+ เครื่องปรับอากาศ
uf+ เครื่องพาสเจอร์ไรซ์
uf+ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรักษา
uf+ เครื่องมือแบบเคลื่อนที่ได้
uf+ เครื่องมือป้องกันการแข็งตัวของน้ำ
uf+ เครื่องมือสำหรับปรับอากาศ
uf+ เครื่องแยกหิน
uf+ เครื่องอัด
uf+ เลื่อยชุดตัดเศษไม้
uf+ ห้องรมควัน
NT กรรไกร
NT กับดักสัตว์
NT กับดักกาวเหนียว
NT กับดักฟีโรโมน
NT กับดักแสงไฟ
NT คราด
NT ซี่คราด
NT คอมพิวเตอร์
NT คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
NT เครือข่ายใยประสาท
NT คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
NT ไมโครคอมพิวเตอร์
NT เครื่องกดอัด
NT เครื่องกรอง
NT เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
NT เครื่องกำเนิดไอน้ำ
NT เครื่องเก็บเกี่ยว
NT เครื่องเก็บเกี่ยวผลไม้
NT เครื่องเก็บเกี่ยวพืชผัก
NT เครื่องเก็บเกี่ยวพืชหัว
NT เครื่องตัดพืชหัว
NT เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์
NT เครื่องตัดหญ้า
NT เครื่องตัดและปรับสภาพพืช
NT เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
NT เครื่องนวด
NT เครื่องเกลี่ยพลิกหญ้า
NT เครื่องเกลี่ยหญ้าเป็นแถว
NT เครื่องเกี่ยวนวด
NT เครื่องเขย่าต้นไม้
NT เครื่องปรับสภาพพืชอาหารสัตว์
NT เครื่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
NT เครื่องขุดร่องน้ำ
NT เครื่องคราด
NT พรวนจาน
NT เครื่องคัดแยก
NT เครื่องแยกประเภท
NT เครื่องฆ่าเชื้อ
NT หม้อนึ่งความดันไอ
NT เครื่องฉีด
NT เครื่องต้นกำลัง
NT เครื่องตัดยอดต้นไม้
NT เครื่องทำความร้อน
NT เตาเผา
NT หม้อไอน้ำ
NT เครื่องบรรจุหีบห่อ
NT เครื่องแบบหยอดเหรียญ
NT เครื่องปลูก
NT เครื่องย้ายปลูกต้นกล้า
NT เครื่องหยอดเมล็ด
NT เครื่องผสม
NT เครื่องพ่นสารเคมี
NT เครื่องมือกล
NT เครื่องบรรจุใส่ฉาง
NT เครื่องยกของ
NT เครื่องยก
NT เครื่องลำเลียง
NT แท่นวางสินค้ารอการลำเลียง
NT เครื่องมือก่อสร้างอาคาร
NT เครื่องมือการจัดการดิน
NT เครื่องมือระบายน้ำ
NT เครื่องมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NT เครื่องมือเขตกรรม
NT เครื่องตัดกิ่งไม้
NT เครื่องตัดแต่งกิ่ง
NT เครื่องตัดพุ่มไม้แนวรั้ว
NT เครื่องมือทำสวน
NT เครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
NT เครื่องพ่นยาแบบผง
NT เครื่องมือรมควัน
NT อุปกรณ์ที่ทำให้สัตว์กลัว
NT เครื่องมือเคลื่อนย้ายดิน
NT เครื่องมือเจาะ
NT เครื่องมือชลประทาน
NT เครื่องมือดับเพลิง
NT เครื่องมือตอนกิ่ง
NT เครื่องมือตัด
NT มีด
NT เครื่องมือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
NT เครื่องมือไถพรวนดิน
NT เครื่องไถย่อยดิน
NT ซี่คราด
NT ไถหมุน
NT ใบมีดไถหัวหมู
NT จอบ
NT ไถ
NT เครื่องขุดแบบหมุน
NT ไถจาน
NT ไถแบบใช้งานหนัก
NT ไถแบบเหวี่ยง
NT ไถรูระบายน้ำ
NT ไถหัวหมู
NT ไถหัวหมูแบบผาลไถ
NT ไถดินดาน
NT ลูกกลิ้ง
NT เครื่องมือทำการประมง
NT เครื่องมือดาดฟ้าเรือ
NT ลอบจับปลา
NT สายเบ็ด
NT แห
NT อวนติดตา
NT เครื่องมือทำความสะอาด
NT เครื่องกรองอากาศ
NT เครื่องทำความสะอาดราก
NT เครื่องมือทำความสะอาดเมล็ด
NT อุปกรณ์ดักฝุ่น
NT เครื่องมือที่ใช้ในการเปิดพื้นที่
NT เครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม
NT เครื่องบดละเอียด
NT เครื่องบีบ
NT เครื่องมือในการทำป่าไม้
NT เครื่องมือตัดต้นไม้
NT เครื่องมือทำไม้
NT แท่นป้อนซุง
NT รถลากไม้ 2 ล้อ
NT เครื่องมือบำรุงรักษา
NT เครื่องมือแบบพกพา
NT เครื่องมือพื้นฐาน
NT เครื่องมือรีดนม
NT เครื่องทำความเย็นนม
NT เครื่องมือเลี้ยงสัตว์น้ำ
NT กระชัง
NT เครื่องมือวัด
NT เครื่องชั่ง
NT เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี
NT เครื่องมือวัดปริมาณของบูทีริก
NT เครื่องรับส่งสัญญาณ
NT ไบโอเซนเซอร์
NT เครื่องวัดการใช้น้ำของพืช
NT เครื่องวัดความกดดันของอากาศ
NT เครื่องวัดความชื้นอากาศ
NT เครื่องวัดความดันของเหลว
NT เครื่องวัดความเร็วลม
NT เครื่องวัดความสามารถในการซึมผ่าน
NT เครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา
NT มาตรวัดน้ำฝน
NT เครื่องวัดพลังงานกล
NT เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส
NT เทอร์โมมิเตอร์
NT เครื่องมือสัตวบาล
NT เครื่องฟักไข่
NT เครื่องมือเลี้ยงผึ้ง
NT เครื่องมือเลี้ยงสัตว์ปีก
NT ตู้ฟักไข่
NT เครื่องมือเลี้ยงไหม
NT เครื่องให้น้ำ
NT เชือกล่าม
NT อุปกรณ์รีดนม
NT เครื่องรีดนม
NT สิ่งอำนวยความสะดวกในการรีดนม
NT อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
NT เครื่องให้อาหารสัตว์
NT เครื่องให้อาหารเม็ด
NT เครื่องให้อาหารเหลว
NT รางน้ำ
NT รางอาหารสัตว์
NT เครื่องมือสำหรับการหมัก
NT เครื่องมือสำหรับงานไม้
NT เครื่องมือสำหรับสัตวแพทย์
NT เครื่องมือผ่าตัด
NT เครื่องมือใส่ปุ๋ย
NT เครื่องใส่ปุ๋ยเหลวแขวนลอย
NT เครื่องหว่านปุ๋ย
NT เครื่องให้ปุ๋ยก๊าซเหลว
NT เครื่องให้ปุ๋ยเหลว
NT เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
NT เครื่องมือห้องทดลอง
NT เครื่องมืออารักขาพืช
NT เครื่องมือควบคุมวัชพืช
NT เครื่องมืออุตสาหกรรมอาหาร
NT เครื่องยนต์
NT เครื่องยนต์กังหัน
NT เครื่องยนต์สันดาปภายใน
NT เครื่องยนต์ดีเซล
NT เครื่องยนต์เบนซิน
NT เครื่องยนต์ไอน้ำ
NT ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
NT มอเตอร์ไฟฟ้า
NT เครื่องย่อยอาหาร
NT เครื่องแยก
NT เครื่องระบายอากาศ
NT เครื่องเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
NT เครื่องเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์
NT ถังหมัก
NT เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
NT ปั๊มความร้อน
NT เครื่องสูบ
NT เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์
NT เครื่องอเนกประสงค์
NT เครื่องอบแห้ง
NT เครื่องอัดฟ่อน
NT โครงสร้างป้องกัน
NT โครงสวน
NT ตาข่ายป้องกัน
NT ที่บังความร้อน
NT แนวกันลม
NT ผ้าคลุม
NT แผ่นคลุมพลาสติกบาง
NT โรงเรือนเพาะปลูก
NT ชิ้นส่วนเครื่องมือ
NT กระบอกสูบ
NT ขั้วไฟฟ้า
NT แขนพ่นยา
NT จุดต่อพ่วง
NT ใบมีดไถหัวหมู
NT ใบมีดเลื่อน
NT หัวฉีด
NT อะไหล่
NT ดาวเทียม
NT ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
NT ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต
NT เตา
NT เตาผลิตก๊าซ
NT เตาเผาถ่าน
NT เตาอบ
NT ท่อนำส่ง
NT บังเหียน
NT เรดาร์
NT เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์
NT เลื่อย
NT สปริงเกลอร์
NT หน่วยประมวลผลกลาง
NT หุ่นยนต์
NT อุปกรณ์ขนส่งขนาดเล็ก
NT อุปกรณ์ทำความเย็น
NT อุปกรณ์นิรภัย
NT การป้องกันฝุ่น
NT โครงสร้างป้องกันการพลิกกลับ
NT ชุดกันภัย
NT อุปกรณ์ป้องกันเสียง
RT การใช้เครื่องจักรกล
RT การทำรั้ว
RT โครงสร้างพื้นฐาน
RT เชือก
RT เทคโนโลยีที่เหมาะสม
RT ยานพาหนะ
RT เรือ
RT โรงปฏิบัติงาน
RT วิศวกรรมเครื่องกล
RT สมรรถนะเครื่องมือ
RT สิ่งปลูกสร้าง
RT แสงเลเซอร์
RT อุตสาหกรรมเครื่องจักร

(En)
  Equipment
(Fr)
 
(Es)
 
(Pt)
 
(Cz)
 
(Ar)
 
(Zh)